covid-19

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji
w przedsiębiorstwach, działanie: 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla firmy Polsport.

 

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty projektu:

  • Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa

 

Wartość projektu ogółem: 131 208.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 131 208.00 PLN

 

Beneficjent: POLSPORT SPÓŁKA AKCYJNA